วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขาวิชา / คณะ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) ค.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education( Elementary Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ed. (Elementary Education)

3. วิชาเอก       -

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                 ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทยอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 27 มีนาคม 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 10 พฤษภาคม
2555 และครั้งที่ 6/2555 วันที่ 8 มิถุนายน 2555
คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.........................................................................................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการประถมศึกษา 2556

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครูโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2 นักวิชาการศึกษาด้านการประถมศึกษาในหน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาของรัฐและ
เอกชน
8.3 ผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถ
ประยุกต์ใช้ศิลปะวิทยาการสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครู รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีสมรรถภาพดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครู
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ มีทักษะชีวิต มีทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาและการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
5. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
6. รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.3.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมี
ความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงาน
ร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
1.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
1.3.4 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการ
และพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3.5 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่
1 และภาคเรียนที่ 2 มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีกำหนดเวลาเปิด/ปิด การเรียนการสอนให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน เวลาในการดำเนินการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการ
รับเข้าเป็นนักศึกษา
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ดำเนินการคัดเลือกโดยตรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ/หรือเป็นไปตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น
2.3.2 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ใช้การทดสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้
พื้นฐานเฉพาะด้าน และ/หรือตามที่มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์กำหนด
2.4 ขั้นตอนการคัดเลือก
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.4.2 ประกาศหรือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.4.3 รับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.4.4 ดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์
กำหนด
2.4.5 ตัดสินผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.7 ระบบการศึกษา
2.7.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2
ภาคการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น